Skill Mapping

เพื่อ

Skill Mapping คืออะไร?

การรวบรวมและแสดงทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานในปัจจุบัน (Demand Side)
และทักษะที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเสริมสร้างให้ผู้เรียน (Supply Side)
เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศ
และการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

charts

ทักษะที่เด็กรุ่นใหม่ต้องมีในศตวรรษที่ 21

3R (Hard Skills)

R1

Reading

อ่านออก อ่านจับใจความได้ มีนิสัยรักการอ่าน

Reading
R2

(W)Riting

เขียนได้ สามารถสื่อสารได้ สรุปใจความสำคัญได้

Writing
R3

(A)Rithemetics

คิดเลขเป็น มีทักษะในการคิดแบบนามธรรม

Math

8C (Soft Skills)

C1

Critical Thinking and Problem Solving

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

Critical Thinking and Problem Solving
C2

Creativity and Innovation

ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

Creativity and Innovation
C3

Cross-cultural

ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

Cross-cultural
C4

Collaboration, Teamwork and Leadership

ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

Collaboration, Teamwork and Leadership
C5

Communications, Information, and Media Literacy

ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

Communications, Information, and Media Literacy
C6

Computing and ICT Literacy

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Computing and ICT Literacy
C7

Career and Learning Skills

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

Career and Learning Skills
C8

Compassion

มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย

Compassion